มาตรฐานยาง

 มาตรฐานยางแท่ง

 การกำหนดมาตรฐานยางและวิธีการมัดยาง และการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก

 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน

 มาตรฐานน้ำยางข้นธรรมชาติ