คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง น้ำมันปิโตรเลียมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น (0 ตอบ)
 2. โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น (0 ตอบ)
 3. ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา เชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัด (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด (0 ตอบ)
 5. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม; Spodopt (0 ตอบ)
 6. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 7. การศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 8. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย และเพลี้ยไฟพริก (0 ตอบ)
 9. การให้บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพสู่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี (0 ตอบ)
 10. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (0 ตอบ)
 11. ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ (0 ตอบ)
 12. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี สำเร็จรูปเพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
 13. การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อไวรัสเอ็นพีวี สูตรต่างๆ ที่ผลิตด้วยวิธี Encapsulation (0 ตอบ)
 14. SecA เครื่องหมายโมเลกุลใหม่ในการตรวจโรคใบขาวของอ้อยที่แม่นยำสูง (0 ตอบ)
 15. การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมังคุด (0 ตอบ)
 16. การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก (ข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง) พืชนำเข้า (อ้อย ข้าวฟ่าง) (0 ตอบ)
 17. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง C. hispidus Green และ P.litchi Cox ในลิ้นจี่ (0 ตอบ)
 18. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกุหลาบ และหนอนผีเสื้อศัตรูกุหลาบ (0 ตอบ)
 19. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 20. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16