คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยวิธีราดโคนต้น (0 ตอบ)
 2. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักสมุนไพรสำหรับการส่งออก (0 ตอบ)
 3. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำราดทางดิน (0 ตอบ)
 4. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของถั่วเขียว (0 ตอบ)
 5. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบ ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 6. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญีปุ่น (0 ตอบ)
 7. การประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Curvularia eragrostidi (0 ตอบ)
 8. คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย (0 ตอบ)
 9. ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ต่อไส้เดือนฝอย (0 ตอบ)
 10. การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (0 ตอบ)
 11. การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (0 ตอบ)
 12. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 13. ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ “ชัยนาท 84-1” (0 ตอบ)
 14. ศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักด้วยการพ่นสารแบบน้ำน้อย (0 ตอบ)
 15. การคัดเลือกสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (0 ตอบ)
 16. วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง (0 ตอบ)
 17. กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips, Thrips palmi Karny) (0 ตอบ)
 18. ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟฝ้าย (cotton thrips, Thrips palmi Karny) (0 ตอบ)
 19. ความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก จากพื้นที่ปลูกต่างๆ (0 ตอบ)
 20. การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16