คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 (0 ตอบ)
 2. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคยางไหล (0 ตอบ)
 3. การศึกษาการป้องกันกำจัดโรคสำคัญของกล้วยไม้ดินโดยวิธีที่เหมาะสม (0 ตอบ)
 4. การป้องกันกำจัดโรคกลีบดอกไหม้ในกล้วยไม้สกุลม็อคคาราโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (0 ตอบ)
 5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0 ตอบ)
 6. การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม (0 ตอบ)
 7. การจัดการโรครากปมของฝรั่ง (0 ตอบ)
 8. การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมาและกระเจียว (0 ตอบ)
 9. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบไหม้ใบจุด (0 ตอบ)
 10. ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนและหลังการงอกของวัชพืชเพื่อกำจัดวัชพืช (0 ตอบ)
 11. ศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน (0 ตอบ)
 12. ผลของสารพาราควอทต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช (0 ตอบ)
 13. ผลของสารไกลโฟเสทต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช (0 ตอบ)
 14. การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยในโรงเรือน (0 ตอบ)
 15. ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม (0 ตอบ)
 16. การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบ tank mixture (0 ตอบ)
 17. ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชแบบ pre-emergence ในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 18. การใช้เครื่องลูบร่วมกับสารกำจัดวัชพืชชนิดใช้ทางใบเพื่อลดความเป็นพิษต่อพืชปลูก (0 ตอบ)
 19. สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทาน สารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสง (0 ตอบ)
 20. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16