คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (0 ตอบ)
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus (0 ตอบ)
 3. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 4. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ฟักทองสคว๊อชและแว๊กกราวด์ที่นำเข้า (0 ตอบ)
 5. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีควบคุมโรคกล้วยไม้สกุลแวนด้าที่เกิดจากแบคทีเรีย (0 ตอบ)
 6. ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Diplodia maydis (0 ตอบ)
 7. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคปื้นเหลืองของกล้วยไม้ที่เกิด (0 ตอบ)
 8. การพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ Coprinus comatus (O.F.Müll.) Gray ที่เหมาะสม (0 ตอบ)
 9. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 10. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลมะม่วงสดนำเข้าจากสาธารณรัฐอินเดีย (0 ตอบ)
 11. ศึกษาประสิทธิภาพของหัวฉีดชนิดต่างๆ ประกอบเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลม (0 ตอบ)
 12. ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum (0 ตอบ)
 13. พัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่า Cryptolaemus montrouzieri Mulsant เป็นปริมาณมาก (0 ตอบ)
 14. เทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้แตนเบียน Encarsia sp. เพื่อควบคุมแมลงหวี่ขาว (0 ตอบ)
 15. การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 16. ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนเพชฌฆาตในห้องปฏิบัติการ และกึ่งแปลงทดสอบ (0 ตอบ)
 17. ศูนย์ต้นแบบการผลิตขยายมวนเพชฌฆาตเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบ)
 18. พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต (0 ตอบ)
 19. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 20. วิจัยและพัฒาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลแก้วมังกรเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16