คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของดาดตะกั่ว (0 ตอบ)
 2. จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช (0 ตอบ)
 3. สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ (0 ตอบ)
 4. ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว Digera muricata (L.) Mart. (0 ตอบ)
 5. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea L.) และศักยภาพการเป็นวัชพืช (0 ตอบ)
 6. การจำแนกชนิดของราสกุล Colletotrichum สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 7. อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย (0 ตอบ)
 8. การจำแนกชนิดแบคทีเรีย Erwinia สาเหตุโรคเน่าเละ (0 ตอบ)
 9. การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย R. solanacearum ที่พบในประเทศ (0 ตอบ)
 10. การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm. (0 ตอบ)
 11. การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici (0 ตอบ)
 12. การจำแนกชนิดของราสกุล Botryosphaeria สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 13. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของราสกุล Choanephora สาเหตุโรคเน่าเปียก (Wet rot) (0 ตอบ)
 14. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Alternaria และ Stemphylium สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 15. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 16. การแพร่กระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของหนูนาใหญ่ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 17. ศึกษาชีววิทยาหอยดักดาน Cryptozona siamensis (Pfeiffer) (0 ตอบ)
 18. ความหลากชนิดและประชากรของหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืช (0 ตอบ)
 19. ความชุกชุมและแหล่งอาศัยของนกแสกในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 ตอบ)
 20. สัณฐานวิทยาของเปลือกและกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์หอยเจดีย์เล็กและหอยเจดีย์ใหญ่ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16