คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ ในมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน (0 ตอบ)
 2. ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา (0 ตอบ)
 3. ความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ของหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
 4. การใช้สูตรผสมไวรัส NPV และแบคทีเรีย Bt ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช (0 ตอบ)
 5. การศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย B. thuringiensis และไวรัส NPV (0 ตอบ)
 6. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 7. ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo (0 ตอบ)
 8. การจัดการโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (0 ตอบ)
 9. ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica (0 ตอบ)
 10. การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (0 ตอบ)
 11. การศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคในกล้ว (0 ตอบ)
 12. การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (0 ตอบ)
 13. ชนิดและแหล่งอาศัยของเชื้อรา Papulaspora sp. และระดับความเสียหายที่พบปนเปื้อน (0 ตอบ)
 14. การศึกษาวิธีการป้ องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพือการค้า (0 ตอบ)
 15. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบในผักสวนครัว(กะเพรา โหระพาและแมงลัก) (0 ตอบ)
 16. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการคลุกเมล็ดในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญถั่วเขียว (0 ตอบ)
 17. การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทคลุกเมล็ดป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 19. ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทคลุกเมล็ดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 20. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16