คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ศึกษาผลกระทบจากการใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (0 ตอบ)
 2. ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขแล้ว (0 ตอบ)
 3. วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบพิษตกค้างของอีไธออน คลอไพริฟอส และโอเมทโธเอท ในผักผลไม้ (0 ตอบ)
 4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ (0 ตอบ)
 5. เทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งที่มีคุณภาพ (0 ตอบ)
 6. การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ (0 ตอบ)
 7. โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ (0 ตอบ)
 8. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้จากมังคุด (0 ตอบ)
 9. ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น (0 ตอบ)
 10. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียวเพื่อใช้ผลิตวุ้นเส้น (0 ตอบ)
 11. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และผลิตเครื่องเก็บถั่วเขียว (0 ตอบ)
 12. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (0 ตอบ)
 13. เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง (0 ตอบ)
 14. ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น : อ้อยตอ 2 (0 ตอบ)
 15. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรอ้อยชุด 2547 ตอ 2 (0 ตอบ)
 16. วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : ขนาดของภาชนะเพาะชำและอายุต้นกล้าที่เหมาะสม (0 ตอบ)
 17. วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด : วิธีการชำข้อตาที่เหมาะสม (0 ตอบ)
 18. การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี (0 ตอบ)
 19. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552 (0 ตอบ)
 20. การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552 (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16