Zonning Agri-Map

นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นายสมใจ จีนชาวนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะเจ้าหน้าที่ศวพ.พัทลุง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการบริหารจัดการการ

ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map) หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับพื้นที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว” ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง