การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวกัลยา ไล่กสิกรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จัดการเสวนา โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยเสวนาเรื่อง ประสิทธิภาพของการใช้ไส้เดือนฝอยในการกำจัดแมลงศัตรูพืช, ประสิทธิภาพของแหนแดงในการทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน และผลการดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมสนับสนุนไส้เดือนฝอยให้แก่เกษตรกร รายละ 4 ถุง, พันธุ์แหนแดง รายละ 2 ถุง และปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม รายละ 2 ถุง ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง