กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

•ศึกษาและทดสอบพืช
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม

•ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช
สาขาวิชาตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

•ขยายเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์พืช