มกราคม 2024

หนังสือคู่มือเผยแพร่

คู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก แหล่งทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดฐานเรียนรู้ “การปลูกผักอินทรีย” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันศุกร์ที่ 26 มกราค

ข่าวกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตพืชหลังนาและการแปรรูป” “การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช” และ “การใช้แหนแดงในนาข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มก

Scroll to Top