ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องประชุม (โรงเลี้ยงไหมเดิม) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)