บทบาทและหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ
             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มีหน้าที่ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ศึกษา  วิจัยและทดสอบพืช/ สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมฯ  และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร  ภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผลิต/ ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์  และกระจายพันธุ์ 

ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  มีขอบเขตเป็นผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  ประสานงาน  และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์