บุคลากร


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มีบุคลากร ดังนี้

                                       ข้าราชการ                          8     อัตรา
                                       พนักงานราชการ                 27     อัตรา
                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ       32     อัตรา