บุคลากร


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มีบุคลากร ดังนี้

                                       ข้าราชการ                          8     อัตรา
                                       พนักงานราชการ                 25     อัตรา
                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ       17    อัตรา