งาน GAP พืช/GMP/เกษตรอินทรีย์

แบบฟอร์มขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) (F1) 

2. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว) (F3)

3. แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง (F6)

4. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

5. ใบมอบอำนาจ

6. ข้อมูลประจำฟาร์ม

7. แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช    

8. หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต

แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองโรงงาน
1. แบบคำขอหนังสือรับรองโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร (แบบ สมพ.2)

2. แบบคำขอต่ออายุการรับรองโรงงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร (แบบ สมพ.3)

แบบฟอร์มขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (F51.1)