วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร  และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล  บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม 

รักองค์กร  ทำงานอย่างมีเป้าหมาย  และมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์

ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร  เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเหมาะสมต่อการผลิต  เพื่อเพิ่มผลผลิต  มูลค่า และผลิตภัณฑ์พืชคุณภาพ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล  เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช  ทักษะด้านพืชและมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ