ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

                           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  ได้เริ่มการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา

 แผนงานผลิตพันธุ์พืช ปี 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
               ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  อายุ 8-12 เดือน  จำนวน 12,000  ต้น  จำหน่ายในปีงบประมาณ 2566

สายพันธุ์ที่ผลิตและจำหน่าย มีดังนี้
                            1. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 (Deli x Calabar)

                            2. ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 (Deli x La Me)

การจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
     – ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน  

     – ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 8-12 เดือน