งานตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ

ขั้นตอนการขอหรือต่อใบอนุญาต จำหน่าย ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

แบบฟอร์มคำขออนุญาตปุ๋ย/ขอต่ออายุ

1.แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี (อ.ป.2)

แบบฟอร์มคำขออนุญาตวัตถุอันตราย/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7) 
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (วอ.9)

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเมล็ดพันธุ์/ขอต่ออายุ
1. แบบคำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)
2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พ.พ.10)


แบบฟอร์มอื่น ๆ
1. แบบคำร้องขอใบแทนใบอนุญาต คลิกที่นี่
2. แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ คลิกที่นี่
3. แบบคำขอแก้ไขเอกสาร  คลิกที่นี่
4. แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้าน คลิกที่นี่
5. แบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  คลิกที่นี่


หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอใบอนุญาต คลิกที่นี่
หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต  คลิกที่นี่  

แผนการอบรมผู้ขายวัตถุอันตราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิกที่นี่