กิจกรรมจิตอาสา

ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทรายรี ชุมพร

วันที่ 11 มกราคม 2562  
                   นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร      มอบหมายให้ นางจำนรรค์ จิตดี คนงานทดลองการเกษตร  นายสมพร พิมพ์สอาด คนงานทดลองการเกษตร นางสาวกนกพร ธรรมวิจิตรกุล จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวอรพรรณ ใยบัวทอง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร นางสาวสุกัญญา ปัญชะนา จ้างเหมาธุรการและงานสารบรรณ  และนางสาวพวงเงิน นิลดี จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ ปฏิบัติงานจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทรายรีร่วมกับจิตอาสา จ.ชุมพร