วัน: 11 กันยายน 2566

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรผสมผสาน)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]

ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศ […]