ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิตGAPพืช สมุนไพร ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 3502-2561

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางหทัยภรณ์ ฮวบสอน และ ว่าที่ร.ต.หญิงผกาพรรณ ถึงเนียม นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิตGAPพืช สมุนไพร ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 3502-2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท