ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมแปลงขยายผล ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G1-G3 จำนวน 305 ไร่ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุ๊คเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่วิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน อนุกรรมการฝ่ายเกษตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เยี่ยมชมแปลงขยายผล ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G1-G3 จำนวน 305 ไร่ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุ๊คเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และให้ข้อเสนอแนะ การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งให้ได้คุณภาพ