ข่าวกิจกรรม

ติดตามงานวิจัย “การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองหญ้าหวาน” ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองกระเจี๊ยบแดง บัวบก และหญ้าหวาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยกลุ่มวิเคราะห์และวิจัยทางสถิติงานวิจัยการเกษตร จากกองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร (นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ) ที่เข้าติดตามงานวิจัย “การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองหญ้าหวาน” ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองกระเจี๊ยบแดง บัวบก และหญ้าหวาน (ที่ กษ.0905/131 ลว. 13 ก.พ. 63) พร้อมดูงานการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพของศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)