ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน ได้นำเสนองานวิจัย The mother plants production and pre-basic seed potato production in Thailand ในการประชุม ASIAN HORTICULTURAL CONGRESS (AHC 2020)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.อรทัย วงค์เมธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน ได้นำเสนองานวิจัย The mother plants production and pre-basic seed potato production in Thailand ในการประชุม ASIAN HORTICULTURAL CONGRESS (AHC 2020) จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย International Society for Horticultural Science (ISHS) กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัย