ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย

ด้วยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ
จะจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ทาง
http://www.doa.go.th เว็บไซด์กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/hort เว็บไซด์สถาบันวิจัยพืชสวน
– Facebook: Horticulture Research Institute เพจเฟสบุ้คสถาบันวิจัยพืชสวน
https://www.facebook.com/cmrarc.doa เพจเฟสบุ้คศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
– Facebook: hort.chrc เพจเฟสบุ้คศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน –15 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร.081-3876135