Search for:
โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2567
ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 3/2566

      วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมคณทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเรื่องพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้
    1) สถานการณ์กาแฟ ปี 2567 (ปีการผลิต 2566/67)
    2) การขอนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบอะราบิกา ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภายใต้ความตกลง AFTA
    3) การขอนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบโรบัสต้า ปี 2566 ครั้งที่ 3 ภายใต้ความตกลง AFTA
    4) การขอนำเข้ากาแฟคั่ว ปี 2566 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA
    5) การขอนำเข้ากาแฟสำเร็จรูป ปี 2566 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA
    6) การขอนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปผสม ปี 2566 ครั้งที่ 4 ภายใต้ความตกลง AFTA
    7) ร่าง หลักเกณฑ์พิจารณาการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและผลิตภัณฑ์กาแฟ ปี 2567
    8) ร่าง แนวทางพิจารณาการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและผลิตภัณฑ์กาแฟ ปี 2567
    9) ร่าง กำหนดการประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ และคณะอนุกรรมการพืชสวน ปี 2566/67
    10) ร่างหนังสือนำส่ง/ลงรับ แบบฟอร์ม กวก. 1 ปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 6/ 2565

     วันที่ 9  ธันวาคม  2565  เวลา 09.30 น. ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 6/ 2565 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ผ่านระบบออนไลน์  (Zoom)

ปัญจขันธ์ : พันธุ์เชียงราย1,เชียงราย2

ชื่อพืช             ปัญจขันธ์
พันธุ์                 เชียงราย 1
วันที่รับรอง     : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์  : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
           1. ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 210.5 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 31
           2. สารซาโปนินทั้งต้นเฉลี่ย 11.47 กรัม/น้ำหนักแห้ง 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 52
           3. อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน สั้นกว่าพันธุ์สิบสองปันนาที่มีอายุเก็บเกี่ยว 116 วัน

พื้นที่แนะนำ
         พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
        ควรปลูกในพื้นที่ที่มีร่มเงา หรือปลูกภายใต้โรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

ปัญจขันธ์ : พันธุ์เชียงราย2

ชื่อพืช             ปัญจขันธ์
พันธุ์                เชียงราย 2
วันที่รับรอง     : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์  : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น   
           1. ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 291.1 มิลลิกรัม/ตารางเมตร สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 29
           2. ผลผลิตน้ำหนักสด 2,635 กิโลกรัม/ไร่สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 34 น้ำหนักแห้ง 240.3 กิโลกรัม/ไร่สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 28
           3. ประกอบด้วยใบย่อย 7 ใบ มากกว่าพันธุ์สิบสองปันนาที่มีใบย่อย 5 ใบ

พื้นที่แนะนำ
        พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
        ควรปลูกในพื้นที่ที่มีร่มเงา หรือปลูกภายใต้โรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

มันเทศ :พันธุ์พิจิตร 2,สุโขทัย 1,สุโขทัย 2

ชื่อพืช          มันเทศ
พันธุ์            พิจิตร 2
วันที่รับรอง     : 15 สิงหาคม 2562
ประเภทพันธุ์    : พันธุ์รับรอง

ลักษณะเด่น
          1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,617 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 35

          2. ปริมาณแป้งร้อยละ 4 คิดเป็นผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 36
          3.มีปริมาณขนาดหัวที่โรงงานต้องการร้อยละ 86.2 ของน้ำหนักรวม มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 6.20

พื้นที่แนะนำ 
         พื้นที่ปลูกทั่วไป ลักษณะดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสุโขทัย

ข้อควรระวัง หรือ ข้อจำกัด 
         เมื่อใกล้อายุเก็บเกี่ยวหัวจะโผล่เหนือผิวดิน ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายของด้วงงวงมันเทศ ดังนั้นควรมีการพูนโคนอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่ออายุหลังปลูก 30 วัน

มันเทศ :พันธุ์สุโขทัย 1

ชื่อพืช              มันเทศ
พันธุ์               สุโขทัย 1
วันที่รับรอง        : 1 มีนาคม 2562
ประเภทพันธุ์      : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
          1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,884 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 79.5 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่ ปี 2557)

          2. สีเนื้อเมื่อสุกสีเหลืองเข้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวานน้อย ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 7 คะแนนจาก 10 คะแนน
          3.มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 33 กรัม และแคลอรี 136 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคาร์โบไฮเดรต 25 กรัม และแคลอรี 106 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะนำ  
          มันเทศสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ  โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวัง หรือ ข้อจำกัด
         1.หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ้ำที่เดิม

         2.การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะทำให้แมลงศัตรูมันเทศเข้าทำลาย ดังนั้นควรให้น้ำมันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

มันเทศ : พันธุ์สุโขทัย 2

ชื่อพืช            มันเทศ
พันธุ์             สุโขทัย2
วันที่รับรอง      : 1 มีนาคม 2562
ประเภทพันธุ์    : พันธุ์แนะนำ

ลักษณะเด่น
          1.ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 34 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่ ปี 2557)

          2.สีเนื้อเมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวาน ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 8 คะแนนจาก 10 คะแนน
          3.มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 31 กรัม แคลอรี 131 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ 100 กรัม และสารเบต้า-แคโรทีน 481 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีสารเบต้า-แคโรทีน น้อยกว่า 10 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะนำ
        มันเทศสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ  โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

 ข้อควรระวัง หรือ ข้อจำกัด   
         1.หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ้ำที่เดิม

         2.การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะทำให้แมลงศัตรูมันเทศเข้าทำลาย ดังนั้นควรให้น้ำมันเทศในช่วงฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย