ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแหนแดง เพื่อลดหรือทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน พร้อมพันธ์ุแหนแดงให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

นางสาวนันทิการ์ เสนแ

Read more

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง

วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ศวพ.พัทลุง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้นางสาวฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.พัทลุง จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ และทดสอบแก่ผู้รับจ้างพ่นหรือผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ๓ สาร (ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต) ผ่านระบบเว็บออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

Read more

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือ การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

กรมวิชาการเกษตร เผยแ

Read more

กรมวิชาการเกษตร เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

Read more