ติดตั้งสมาร์บ๊อก รู้จริงเรื่องพืช ศพก.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ติดตั้งสมาร์ทบ๊อก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้นางสาวพัชรวรรณ พูลสวัสดิ์ ติดตั้งและสาธิตวิธีใช้กล่องสมาร์ทบ๊อก (รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพ.8  ณ ศพก.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูก และดูแลรักษา พืชชนิดต่างๆ    ซึ่งในการนายวิโรจน์ สว่างรัตน์ ประธาน ศพก.ศรีนครินทร์ ผู้รับมอบ