จัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ ศาลา ให้นำคำวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20w33

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง โดย น.ส.ภัทรานิษฐ์ คงมาก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีนายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอป่าพะยอมเป็นประธาน และมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร จำนวน มากกว่า 60 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาการเข้าทำลายของโรคกุ้งแห้งในพริก ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงให้นำคำวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20w33 ของกรมวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงยังสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชและแหนแดงเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป