อบรมเกษตรกรตามโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (Phathalung Sustainable Agriculture) ตามกิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตไม้ผล

อบรมเกษตรกรตามโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (Phathalung Sustainable Agriculture) ตามกิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตไม้ผล

นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มอบหมายให้ นายสมใจ จีนชาวนา เจ้าพนักงานการเกษตร และว่าที่ รต.ณัฐพงศ์ สงแทน เจ้าพนักงานการเกษตร อบรมเกษตรกรตามโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน (Phathalung Sustainable Agriculture) ตามกิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตไม้ผล

  หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการผลิตมังคุดให้ได้มาตฐาน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร ครั้งที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตำบลบ้านนา หมู่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง