ติดต่อเรา

สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๐๕๕-๓๑๓๑๓๐ เเละ ๐๕๕-๓๑๓๑๒๗

Email : oard2@doa.in.th