วัน: 18 พฤษภาคม 2566

ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อ […]

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง และพันธ์ุมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 เพื่อพิจารณาการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร และพิจารณาการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนว […]

เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ให้กับเกษตรกร หัวข้อเรื่อง “สาเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง และวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]