มะพร้าว: พันธุ์สวีลูกผสม 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์ ต้น      เป็นลำต้นเดี่ยว ความสูงของลำต้นจะเพิ่มตามอายุใบ       พุ่มใบเป็นรูปวงกลม แต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ มีสีเขียว ใบที่ 14 มีความยาวประมาณ 480 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มของใบประมาณ 14-16 […]

มะพร้าว: พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2

      ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L. ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าวลักษณะประจำพันธุ์                       […]

พันธุ์แนะนำ: มะพร้าว

มะพร้าวพันธุ์แนะนำ พันธุ์สวีลูกผสม 1 รายละเอียด พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 รายละเอียด พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60 รายละเอียด ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1 รายละเอียด ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2 รายละเอียด ลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร1,2 รายละเอียด

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-4

      ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา ลักษณะประจำพันธุ์   ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบรูปร่างรี ขนาดของใบ (กว้างxยาว) 6.87×16.83 […]

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 3

      ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา ลักษณะประจำพันธุ์     ลำต้นทรงพุ่มปานกลาง สูง 2.9 เมตร […]