Day: 18/08/2566

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันดื่มกาแฟ จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมชลประทาน โดยเป็นการเสวนา จัดนิทรรศการ ชงชิมกาแฟและประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส (Cupping) กาแฟอะราบิกาของเกษตรกรอำเภอสบเมย เพื่อประกวดหาผู้ชนะ

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 100 ต้นในบริเวณสำนักสงฆ์บ้านเลโค๊ะ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้กาแฟอะราบิกาพันธุ์เชียงใหม่ 80 ให้แก่ชาวบ้านบริเวณรอบหมู่บ้านเลโค๊ะ และหมู่บ้านใกล้เคียง

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2566 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่ 18-19 สิงหาคม

Read More