การประกวดข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565

ด้วยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ
จะจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย 

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ทาง
– http://www.doa.go.th    เว็บไซด์กรมวิชาการเกษตร
–  http://www.doa.go.th/hort   เว็บไซด์สถาบันวิจัยพืชสวน
– Facebook: Horticulture Research Institute     เพจเฟสบุ้คสถาบันวิจัยพืชสวน
– https://www.facebook.com/cmrarc.doa เพจเฟสบุ้คศูนย์วิจัยเกษตรกลวงเชียงใหม่
– Facebook: hort.chrc     เพจเฟสบุ้คศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
     ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน –15 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โทร. 081-3876135

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2565