ข่าวกิจกรรม

ติดตามงานและปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการกำจัดมอดกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพแบบอินทรีย์ แปลงเกษตรกร บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ติดตามงานและปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการกำจัดมอดกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพแบบอินทรีย์ แปลงเกษตรกร บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่