ขอเชิญเข้าร่วม!! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried Technology)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
(Freeze dried Technology)” ันที่  9 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี