กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นกิจกรรมปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์ โดยซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดกู้ พระนางเรือล่ม จังหวัดนนทบุรี

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรม หลักสูตร
นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1
ในรูปแบบ Online ผ่าน Application ZOOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE- VROOM ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมวิชาการเกษตร)” บรรยายโดย นายขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้ง ผู้บรรยายยังได้นำเน้นย้ำและกำชับตามนโยบายไม่รับของขวัญของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวนโยบายที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเน้นย้ำการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ที่ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตที่ได้ให้ความสำคัญ โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรม ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

นอกจากนั้น ผู้บรรยายได้นำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาอธิบายและเน้นย้ำ สร้างความรับรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และผู้บรรยายยังได้นำรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเน้นย้ำ และสร้างความรับรู้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและพึงปฏิบัติตามให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM