ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของกองการยาง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สำนักนิติการ และกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสนอคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ต่อไป
 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที 29 ธันวาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่1 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 23 ราย พิจารณาประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ผลงานดีเด่น พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตรในการประชุมครั้งต่อไป
 

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

แสดงความยินดีกับท่าน ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน
ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายปรัชญา วงษา ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ใน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

การตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมวิชาการเกษตร

พิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดพิธีมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล
โดยการคัดเลือกครั้งนี้ ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลเข็มประกาศเกียรติคุณ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2564
กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ
ดร.ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สอพ. มา ณ โอกาสนี้ด้วย