รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 256 …