วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 10/2565 โดยมีผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพ.2 และศวพ.จังหวัด เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรดีเด่นะดับเขต ประจำปี 2565 สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ (GAP) พืช และ สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ (OrganicThailand) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สวพ.2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก