สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
         กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งท้องที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกเป็นเขต พ.ศ.2535 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 104 วันที่ 30 กันยายน 2535 พร้อมกับการยุบเลิกสถาบันวิจัยการทำฟาร์ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2525-2535 ตามเงื่อนไขของธนาคารโลกในการปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร กรมวิชาการเกษตร
                   ปี พ.ศ.2546 มีการปรับโครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยให้ศูนย์วิจัย / สถานีทดลอง ซึ่งเดิมเคยเป็นหน่วยงานสังกัด/สถาบันวิจัย มาเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ภายใต้โครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร มีภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการฯ ในพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การวิจัยทางด้านพืชและไหม ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และกระจายพืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร จึงได้พัฒนาระบบในการรวบรวม จัดการข้อมูลทรัพยากร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

วิสัยทัศน์
           เป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาพืช และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ค่านิยม         ซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ
 
วัฒนธรรม      รักองค์กร  ทำงานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
พันธกิจ 
1.สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย
2.กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์
4.กำกับ ดูแล และพัฒนากฏหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ