การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ รายการ ในวงเงิน เอกสารแนบ
2564 -ตัวอย่าง-

ซื้อ/จ้าง……….  จำนวน……….รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5,000,000 บาท ประกาศ
2564 1.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 5,518,300 ประกาศ
2564 2.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่            จำนวน 11 หลัง 3,466,800 ประกาศ
2564 3. ร่างประกาศ ซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 1,364,000 ประกาศ
2564 4. ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 1,364,000 ประกาศ
2564 5. ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 36 รายการ 643,152 ประกาศ

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน