รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567

ยอดผลิต – ยอดจำหน่าย ประจำปี 2567 ไตรมาส 1

รายได้ประจำปี 2567

รายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมประจำปี 2567

 

รายจ่ายประจำปี 2567

รายจ่ายจากการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ไตรมาส 1

 

รายได้ประจำปี 2566

รายได้ ไตรมาส 4

รายได้ ไตรมาส 3

รายได้ ไตรมาส 2

รายได้ ไตรมาส 1

รายจ่ายประจำปี 2566

รายจ่าย ไตรมาส 4

รายจ่าย ไตรมาส 3

รายจ่าย ไตรมาส 2

รายจ่าย ไตรมาส 1

 

๑. ขออนุมัติแต่งตั้งรองประธาน-คณะทำงาน-คณะกรรมการฯ
๒. ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้างเงินทุนฯ ๒๕๕๗
๓. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินทุนฯ ๒๕๕๗
๔. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๑
๕. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๒
๖. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๓
๗. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๔
๘. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๙. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๙
๑๐. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๒. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔