รายงานผลการรับ-จ่าย

๑. ขออนุมัติแต่งตั้งรองประธาน-คณะทำงาน-คณะกรรมการฯ
๒. ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้างเงินทุนฯ ๒๕๕๗
๓. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินทุนฯ ๒๕๕๗
๔. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๑
๕. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๒
๖. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๓
๗. รายงานการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมไตรมาส ๔
๘. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๙. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๙
๑๐. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๒. รายงานผลการรับ-จ่ายทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔