การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

ไรโซเบียม
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทะศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนอื่นๆ กับแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ปี ๒๕๖๒

ไรโซเบียม
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกับแผนอื่นๆ

ไรโซเบียม