การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

๑.แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างทิศทางและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

๒.ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ กับแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)

 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทะศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนอื่นๆ กับแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ปี ๒๕๖๒

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ระยะ ๓ ปี

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการกรมวิชาการเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกับแผนอื่นๆ