ข้อมูลเสนอผู้บริหาร


ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
คลิกที่นี่