หน้าแรก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ มอบหมายให้นางสาวจารุภา  รอดทุกข์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายยูนุช  ลาทัพ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนางสาวกรรณิกา  ตั้นเซ่ง ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน”  เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ การจัดการ การเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการนิคมการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมัน  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ มอบหมายให้นางสาวจารุภา  รอดทุกข์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ. ปลายพระยา จ.กระบี่ และบุคคลที่สนใจ โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรม 150 ราย


 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน ๕ รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จ.กระบี่