ออกใบอนุญาต พ.ร.บ.3ฉบับ

แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาต (ขอใหม่)

1. แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)  ดาวน์โหลด

2. แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)  ดาวน์โหลด

3. แบบคำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)   ดาวน์โหลด

4. แบบคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542   ดาวน์โหลด

5. แบบคำขอรับใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542  ดาวน์โหลด

 —————————————————————————————————————————

แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาต   (โปรดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ  60 วัน)

1.  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (วอ.9)    ดาวน์โหลด     ตัวอย่างการเขียนคำขอ

2.  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี (อ.ป.2)         ดาวน์โหลด       ตัวอย่างการเขียนคำขอ

3. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (พ.พ.10)                 ดาวน์โหลด      ตัวอย่างการเขียนคำขอ

4. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542   ดาวน์โหลด

——————————————————————————————————————————– 

แบบฟอร์มอื่นๆ

1. แบบคำร้องขอใบแทนใบอนุญาต     ดาวน์โหลด

2. แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ    ดาวน์โหลด

3. แบบคำขอแก้ไขเอกสาร    ดาวน์โหลด

4. แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้าน    ดาวน์โหลด

5. แบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร   ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————————-

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอใบอนุญาต     ดาวน์โหลด

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต     ดาวน์โหลด

—————————————————————————————————————————-

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

        กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โทร.075-694205