กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวจารุภา  รอดทุกข์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ

นายสมพงศ์  เกิดขุมทอง
นักวิชาการเกษตร

นายยูนุช  ลาทัพ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกรรณิกา  ตั้นเซ่ง
พนักงานประจำสำนักงาน

นายพิชิต  เจริญพงษ์
คนงานทดลองการเกษตร
นางสาวเนตรชนก  รอดช่วย
คนงานทดลองการเกษตร
นางประพิม  ต้นศรีนนท์
คนงานทดลองการเกษตร

นางเพ็ญศรี  กวีวรากร
คนงานทดลองการเกษตร

นางอาจินต์  เป่าสวน
คนงานทดลองการเกษตร

นางวิรัตน์  ขาวละออง
คนงานทดลองการเกษตร

นางจิรา  คงอินทร์
คนงานทดลองการเกษตร

นางละออง  อ้วนนวล
คนงานทดลองการเกษตร

นางประดับ  ทัดศรี
คนงานทดลองการเกษตร

นางทัศนีย์  สุบินรัตน์
คนงานทดลองการเกษตร

นางสุนีย์  ปัดชา
คนงานทดลองการเกษตร